ELADÓ ÉPÍTÉSI TELKEK
Oldaltérkép
Hírek
Hírarchívum
Képgaléria
Falu
Eseménynaptár
Anyakönyvi hírek
Önkormányzat
Dokumentumtár (jegyzőkönyvek, rendeletek stb.)
Csatorna-hozzájárulás befizetési időpontjai
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházközség
Cégek
Kereskedelmi egységek
Helytörténet
Statisztikai adatok
Közbeszerzések
Szennyvízberuházás
Rendezési terv
Folyamatban lévő rendezésiterv-módosítások
Választási információk
Rajz- és fotópályázat 2017
Közbeszerzések
2011-02-19
Bruttó 62 millió forintért újítják fel, alakítják át és bővítik a Gárdonyi utcai régi iskolát

KÖZBESZERZÉS. A győrsövényházi önkormányzat eredményt hirdetett a Gárdonyi utcai régi iskola átépítésére, integrált közösségi szolgáltató térré alakítására kiírt egyszerű hirdetmény közzététele nélküli, közvetlen ajánlattételi felhívással induló közbeszerzési eljáráson. A három ajánlattevő közül a legalacsonyabb összeggel pályázó győri Arvia Kft. nyert. A cég bruttó 62 millió forintért vállalta a munkát. A szerződést Hokstok Imre polgármester február 15-én írta alá a vállalkozással. A beruházás befejezési határideje  november 30., késedelmes teljesítés esetén a kötbér napi 150 ezer forint.

 

Alább az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzést, valamint az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót olvashatják.

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Győrsövényház Község Önkormányzata, 9161 Győrsövényház, Petőfi utca 100.

2.  A közbeszerzés tárgya és mennyisége: „Használaton kívüli, 2 tantermes, kb. 290 m2 hasznos alapterületű, részben alápincézett, földszintes, magas tetős épület átalakítása és bővítése Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (faluház) céljára és teljes körű felújítása”

Használaton kívüli, 2 tantermes, kb. 290 m2 hasznos alapterületű, részben alápincézett, földszintes, magas tetős épület átalakítása és bővítése Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (faluház) céljára és teljes körű felújítása, és kiegészítések a terv szerint. A tervezési munka tartalmi követelményeit a részletes „Ajánlattételi feltételek” és árazatlan költségvetés tartalmazzák.

3. A választott eljárás fajtája: egyszerű hirdetmény közzététele nélküli, közvetlen ajánlattételi felhívással induló közbeszerzési eljárás

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás: -

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): Három ajánlat érkezett

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

1.       Ajánlattevő neve:  DANÉP KFT.

Ajánlattevő címe:  9300 Csorna, Szegfű u. 11.

I.         ütem

Nettó:   680.000.-Ft                                                                  

      Áfa:     170.000.-Ft.     

      Bruttó: 850.000.-Ft, 

II.       Ütem

Nettó:  53.976.776.-Ft                                                                             

Áfa:     13.494.194.-Ft     

      Bruttó: 67.470.970.-Ft

         A két ütem együttesen:

         nettó:  54.656.776.-Ft

      Áfa:    13.664.194.-Ft

      Bruttó: 68.320.970.-Ft

2.       Ajánlattevő neve: ARVIA KFT.

Ajánlattevő címe: 9024 Győr, Bartók B. u. 8/A.

I.        ütem

 

Nettó:  400.000.-Ft                                                                   

      Áfa:    100.000.-.Ft.     

      Bruttó: 500.000.-Ft,

II.       Ütem

Nettó:   49.629.081.-Ft                                                                            

Áfa:      12.407.270.-Ft.     

      Bruttó:  62.036.351.-Ft,

         A két ütem együttesen:

         nettó:  50.029.081.-Ft

      Áfa:    12.507.270.-Ft

      Bruttó: 62.536.351.-.Ft

 

3./Ajánlattevő neve:  Knapp József egyéni vállalkozó

Ajánlattevő címe: 9300 Csorna, Dózsa Gy. u. 67.

I.        ütem

Nettó:   550.000.-Ft                                                                  

      Áfa:     137.500.-Ft.     

      Bruttó: 687.500.-Ft,

II.       Ütem

Nettó:  52.383.824.-Ft                                                                             

Áfa:    13.095.956.-Ft.     

Bruttó: 65.479.780.-Ft

         A két ütem együttesen:

         nettó:   52.933.824.-Ft

      Áfa:     13.233.456.-Ft

      Bruttó:  66.167.280.-Ft

 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Az Ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot választja

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: -

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: -

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:-

8.     a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: ARVIA KFT.

Ajánlattevő címe: 9024 Győr, Bartók B. u. 8/A.

I.        ütem

Nettó:  400.000.-Ft                                                                  

      Áfa:    100.000.-.Ft.     

      Bruttó: 500.000.-Ft,

 

II. Ütem

Nettó:   49.629.081.-Ft                                                                            

Áfa:      12.407.270.-Ft.     

      Bruttó:  62.036.351.-Ft,

 

         A két ütem együttesen:

         nettó:  50.029.081.-Ft

      Áfa:    12.507.270.-Ft

      Bruttó: 62.536.351.-.Ft

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem kerül kihirdetésre a második helyezett.

9.     a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? Nem értelmezhető, ajánlattevő nyilatkozott a kizáró okokról

        b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? -

10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek: -

        a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

        b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:

        a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Felelős műszaki vezető, ácsmunkák, villanyszerelési munkák és épületgépészeti munkák

·         Ácsmunkák

·         villanyszerelési munkák

        b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 2011. február 5.

      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja:

2011. február 14.

14.* Egyéb információk: Szerződéskötés napja: 2011. február 15.

15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének/megküldésének napja: 2010. december 10.

17. Az eredményhirdetés időpontja:-

18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2011. február 4.

19.* Az összegezés javításának indoka: -

 

Győrsövényház, 2011. február 4.

 

Hokstok Imre

polgármester

 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:

b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is];

Kbt. 22. § (1) bek. d.) pont)

d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;

Kbt. Harmadik rész VI. Fejezet

e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ára];

nettó 49.500.000 HUF

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is;

Kötelező

g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napja:

2011/02/05

i) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdése] megjelölő azonosító számot;.

AK09842

j) az eljárást megindító hirdetmény esetében a Kbt. 6. §-ának (2) bekezdése szerinti ellenjegyzés megtörténtére való utalást.

nem értelmezhető

(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatalmazott személy vagy szervezet kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztőbizottság a hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg.

Képviseleti jogosultság megléte [x]

 

Egyéb közlemény:

RÉVBER Beruházási Kft. szerződést kötött az Ajánlatkérővel az eljárás lebonyolítására. Hivatalos közbeszerző Jezsó György 288 nyilvántartási szám. A beszerzés részben EU forrásból valósul meg. Ajánlatkérő a hirdettmény ellenőrzését kéri. Az Ajánlatkérő Győrsövényház Község lélekszáma: 1000 fő alatti, a Kbt. 22.§ (4) bekezdése alapján a közzétételi díj alól mentesülnek az ezer fő lakosnál kevesebb lélekszámú települések (Kbt. 22.§ (1) bek. d.) pontja szerinti ajánlatkérő)

1 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

 

 

 

 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

 

tájékoztató

az eljárás eredményéről

 

 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

 

 

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név:
Győrsövényház Község Önkormányzata

Postai cím:
Petőfi S. u. 100.

Város/Község
Győrsövényház

Postai irányítószám:
9161

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Hokstok Imre polgármester

Telefon:
+36-96-277-279

E-mail:
onkgysh@freemail.hu

Fax:
+36-96-531-013

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.gyorsovenyhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

 

 

 

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 

 

Központi szintű [ ]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [x]

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont] [ ]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

 

I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

 

 

[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

 

 

 

I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

 

 

[ ] Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]

 

 

 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

 

 

 

 

 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

„Használaton kívüli, 2 tantermes, kb. 290 m2 hasznos alapterületű, részben alápincézett, földszintes, magas tetős épület átalakítása és bővítése Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (faluház) céljára és teljes körű felújítása”
Használaton kívüli, 2 tantermes, kb. 290 m2 hasznos alapterületű, részben alápincézett, földszintes, magas tetős épület átalakítása és bővítése Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (faluház) céljára és teljes körű felújítása, és kiegészítések a terv szerint.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

a) [x] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

c) [ ] Szolgáltatás

[x] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória száma

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 

 

[ ] Építési koncesszió

[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Győrsövényház, Gárdonyi Géza utca 6., hrsz. 44

NUTS-kód HU221

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)

Keretmegállapodás megkötése [ ]

Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések [ ]

II. 1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Tárgyalásos

II.1. 5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége

„Használaton kívüli, 2 tantermes, kb. 290 m2 hasznos alapterületű, részben alápincézett, földszintes, magas tetős épület átalakítása és bővítése Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (faluház) céljára és teljes körű felújítása”
Használaton kívüli, 2 tantermes, kb. 290 m2 hasznos alapterületű, részben alápincézett, földszintes, magas tetős épület átalakítása és bővítése Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (faluház) céljára és teljes körű felújítása, és kiegészítések a terv szerint. A tervezési munka tartalmi követelményeit a részletes „Ajánlattételi feltételek” és árazatlan költségvetés tartalmazzák.

II.1. 6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

Fő szószedet

 

Kiegészítő szószedet (adott esetben)

Fő tárgy

45000000-7

 

 

II.2) A szerződés(ek) értéke

 

 

 

 

II.2.1) A szerződés(ek) értéke
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

Érték (arab számmal) 50029081 Pénznem: HUF

 

[x]

 

[ ]

 

,

 

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.1) Az eljárás fajtája

III. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos

[ ] Versenypárbeszéd

 

 

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos

 

III. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

 

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos

 

 

III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. § (3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor

igen [ ] nem [ ]

III. 1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli [ ] Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [ ]

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos [ ]

III. 1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli [ ] Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [ ]

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos [ ]

III. 1.1.6) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor

igen [ ] nem [ ]

III. 1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :

III. 1.1.8.) A hirdetmény fajtája

Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás

[ ]

Időszakos előzetes összesített tájékoztató

[ ]

Előminősítési hirdetmény

[ ]

 

III.2) bírálati szempontok

 

 

 

 

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x]

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat [ ] a következő részszempontok alapján

 

III.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre? igen [ ] nem [x]

 

III.3) Adminisztratív információk

 

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztató [ ] VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Ajánlati/részvételi felhívás [ ] VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) [ ]

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel [ ]

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztató [ ] VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Ajánlati/részvételi felhívás [ ] VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) [ ]

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel [ ]

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése Vállalkozási szerződés

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/02/15 (év/hó/nap)

IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 3

IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

 

Hivatalos név:
ARVIA Kft

Postai cím:
Bartók Béla u. 8/A

Város/Község
Győr

Postai irányítószám:
9024

Ország:
HU

E-mail:
info@arviakft.hu

Telefon:
+36/96)525-925

Internetcím (URL):

Fax:

IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)

 

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)

Érték (arab számmal) 49500000 Pénznem: HUF

 

[x]

 

[ ]

 

,

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege

Érték (arab számmal) 50029081 Pénznem: HUF

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 50029081 / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 54656776 Pénznem: HUF

 

[x]

[x]

 

[ ]

[ ]

 

,

,

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát

A szerződés határozatlan időtartamra szól? igen [ ] nem [x]

IV.5 ) Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):

Érték ÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert [x]

A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

10% alatti tevékenységek: Felelős műszaki vezető (Pulay János ev. 9024. Győr, Leininger u 15.), ácsmunkák, villanyszerelési munkák és épületgépészeti munkák

IV.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? igen [ ] nem [x]

IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? igen [ ] nem [x]

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

V. szakasz: kiegészítő információk

 

V.1) A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e?

igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása

V.2) T ovábbi információk (adott esetben)

V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)

Dátum: 2011/02/04 (év/hó/nap)

V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka

V.2. 3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése

mikro vállalkozás [x] kisvállalkozás [ ] középvállalkozás [ ] egyéb [ ]

-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több -----------------

nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)

V.2. 4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege:

 

 

 

 

 

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

Érték (arab számmal) Pénznem:

[ ]

[ ]

,

-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több -----------------

nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)

V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma

Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)

DANÉP KFT (név) 9300 Csorna, Szegfű u. 11. (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

ARVIA KFT. (név) 9024 Győr, Bartók B. u. 8/A. (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Knapp József egyéni vállalkozó (név) 9300 Csorna, Dózsa Gy. u. 67. (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) -------------------------------

Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab számmal)

V.2. 6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság

tájékoztatásának napja

Dátum: (év/hó/nap)

 

V.2.7) Egyéb információk:

Az eljárás a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 251.§ (2) bekezdése alapján került lefolytatásra. Az eredményhirdetés napja az összegezés megküldésének a napjával egyenlő.

V.3) E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/02/05 (év/hó/nap)